Alumni incorporation

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW KANADYJSKIEGO PROGRAMU EMBA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów Kanadyjskiego Programu Executive MBA” i jest dalej zwane Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie może używać angielskiej nazwy „Canadian Executive MBA Alumni Association” oraz „CEMBA Alumni Association” od nazwy programu Canadian Execitive MBA zwanego dalej CEMBA.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenia może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych na zasadach przewidzianych prawem.

§3

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą „Prawo o Stowarzyszeniach” i posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§4

Cele Stowarzyszenia są następujące:

 1. Podtrzymywanie kontaktów między absolwentami i studentami Kanadyjskiego Programu Executive Master of Business Administration;
 2. Pogłębianie wiedzy biznesowej wśród członków Stowarzyszenia;
 3. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i podmiotami gospodarczym i związanymi z działalnością Stowarzyszenia, w szczególności z firmami kanadyjskimi;
 4. Organizowanie i promowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
 5. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki i biznesu w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem Kanady;
 6. Rozwijanie wiedzy profesjonalnej z zakresu zarządzania oraz umiejętności organizacyjnych na najwyższym światowym poziomie;
 7. Uznanie, praktykowanie i promowanie zasad etycznych i odpowiedzialności zawodowej;
 8. Świadczenie i promowanie wzajemnej pomocy i kontaktów wśród absolwentów i studentów CEMBA oraz współpraca w tym zakresie z kierownictwem Programu CEMBA.

§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań członków Stowarzyszenie i kontaktów z przedstawicielami środowisk naukowych i kulturalnych, politycznych i gospodarczych w kraju i za granicą, a szczególnie z Kanadą;
 2. Stworzenie elektronicznej platformy wymiany informacji;
 3. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych o członkach Stowarzyszenia;
 4. Współpraca z innymi organizacjami oraz przedstawicielami nauki, kultury, polityki i biznesu w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji kanadyjskich;
 5. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą;
 6. Wydawanie we własnym zakresie i za pośrednictwem innych osób prac naukowo-badawczych, ekspertyz oraz publikacji z dziedziny zarządzania;
 7. Prowadzenie działalności wspierania i kształtowania rozwoju, wizerunku oraz prestiżu środowiska CEMBA;
 8. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia;

ROZDZIAŁ III

Członkostwo, jego nabycie i utrata, prawa i obowiązki członków.

§6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski, jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, który ukończył program CEMBA, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany i złożył deklarację członkostwa.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne – przedsiębiorstwa, placówki naukowe, oświatowe i kulturalne, a także społeczne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i/lub deklarujące mu pomoc finansową. Członek wspierający ma prawo do głosu doradczego, nie przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.
 3. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone w realizacji celów Stowarzyszenia lub programu CEMBA. Członkowi honorowemu nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.

§7

 1. Przyjęcie poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej jego imię i nazwisko/nazwę, datę urodzenia/powstania, miejsce zamieszkania/siedzibę, dane kontaktowe, oświadczenie o przystąpieniu oraz w przypadku osób prawnych – zakres pomocy deklarowanej Stowarzyszeniu.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały Zarząd zawiadamia zainteresowanego.
 3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu.

§8

Członkom Stowarzyszenia przysługuje:

 1. Czynne i bierne prawo wyboru do organów Stowarzyszenia.
 2. Prawo zgłaszania propozycji uchwał i kierunków działania.
 3. Prawo do brania udziału w spotkaniach i imprezach (zarówno otwartych jak i zamkniętych) organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Prawo przedstawiania Zarządowi kandydatów na członków wspierających i honorowych.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Stosować się do postanowień statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń organów Stowarzyszenia;
 2. Brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia;
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie oraz w przypadku członków wspierających – spełniać inne zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia;
 4. Uczestniczyć w co najmniej połowie spotkań Stowarzyszenia;
 5. Godnie reprezentować Stowarzyszenie.

§9

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Śmierci członka;
  2. Skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu;
  3. Przedłożenia Zarządowi oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;
  4. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres co najmniej 3 miesięcy;
  5. Wykluczenie ze Stowarzyszenia za niestosowanie się do uchwal władz i postanowień Statutu lub działanie na szkodę Stowarzyszenia;
  6. Stwierdzenia postępowania niezgodnego z zasadami etyki zawodowej.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. e, f orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.
 3. Odwołanie od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących członkostwa rozpatruje Walne Zgromadzenie.
 4. Odwołanie należy wnieść na piśmie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania powoduje zawieszenie w prawach członka na okres do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ IV

Władze i organizacja Stowarzyszenia.

§10

Władze Stowarzyszenia stanowią:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna.
 3. Zarząd.

§11

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa I rok, a ich wybór odbywa się w glosowaniu tajnym.

§12

 1. Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnych do głosowania.
 2. Z zastrzeżeniem §11 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§13

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w trakcie trwania kadencji, z tym że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków danego organu pochodzącego z wyboru.
 2. Organa wymieniane w ust. 1 są zobowiązane do przedstawienia dokooptowanych członków najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

§14

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.
 2. Walne Zgromadzenie stanowią członkowie Stowarzyszenia.
 3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz na rok w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  1. Określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia;
  2. Wybór – powoływanie i odwoływanie władz Stowarzyszenia;
  3. Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Stowarzyszenia;
  4. Wyrażanie wiążących opinii w sprawach przedłożonych przez Komisję Rewizyjną i Zarząd;
  5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  6. Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji w sprawach dotyczących członkostwa;
  7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących członkostwa;
  8. Ustalanie wysokości składki członkowskiej;
  9. Zmiana statutu Stowarzyszenia;
  10. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek przynajmniej 30% członków Stowarzyszenia. Zgromadzenie winno się odbyć w terminie do 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku Zarządowi.
 6. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winny zostać wskazane sprawy, które mają być ujęte w porządku obrad.
 7. Zawiadomienie o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien doręczyć listami poleconymi lub pocztą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed terminem jego odbycia. Do zawiadomienia winien być załączony porządek obrad.

§15

 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwal:
  1. W pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej polowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  2. W drugim terminie – bez względu na liczbę członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§16

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera od 3 do 5 członków Komisji Rewizyjnej. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej działają społecznie.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrolowanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
  2. Kontrola stanu majątku i Sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
  3. Kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwal przez Zarząd
  4. składanie sprawozdań za swej działalności na Walnym Zgromadzeniu

§17

 1. Zarząd realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia członków oraz prowadzi bieżącą działalność statutową.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków.
 3. Członkowie Zarządu działają społecznie.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  2. Podejmowanie decyzji w sprawach członkostwa;
  3. Przejmowanie darowizn, spadków, dotacji i zapisów
  4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  5. Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
  6. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz planu pracy na rok następny.
 5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące i są zwoływane przez Prezesa Zarządu.
 7. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia określając jego organizację i zakres czynności.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§18

Majątek Stowarzyszenia powstaje w wyniku jego działalności statutowej

§19

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. Wpłaty członkowskie tj. składki i świadczenia członków wspierających;
  2. Zapisy, darowizny i spadki;
  3. Subwencje, dotacje;
  4. Środki z funduszy Unii Europejskiej;

§20

 1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie członków na wniosek Zarządu.
 2. Składki członkowskie ustalane są na rok z góry. Termin i sposób płatności składek określa Zarząd.

§21

Majątek Stowarzyszenia nie może być przedmiotem poręczeń zobowiązań osób fizycznych prawnych z wyjątkiem własnych potrzeb Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

Zmiany Statutu i likwidacja Stowarzyszenia.

§22

 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia zapada większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu i głosowania.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie rozstrzyga w uchwale o likwidacji o przeznaczeniu majątku i końcowym rozliczeniu z członkami.